Khora videomapping - Ya Noya Photo
Powered by SmugMug Log In

Signal festival Praha 2013 - Khora

Video-mapping Khora Signal festival Prague 2013, Church of St. Ludmila. - Kostel sv. Ludmily Praha.
Khora as a vessel, space or interval /
Khora jako nádoba, prostor nebo interval.

kostel sv. LudmilyChurch of St. LudmilaPrahasignalfestivalvideomappingThe MaculaChoraKhoraPrague Light festivalSignal festival