Dolpo Tulku Rinpoche in Prague 2013 - Ya Noya Photo
Powered by SmugMug Log In

Dolpo Tulku Rinpoche teaching, Prague December 2013.

Dolpo Tulku Rinpoche teaching, Prague December 2013. Tsa Lung Namchö Yoga – Training of body and mind.

Dolpo TulkuNamchöNikkor 18200Nikon D7000training of body and mindtsa lungyoga

From Dolpo Tulku Rinpoche: Tsa Lung Namchö Yoga Prague 2013